دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸

جدول فنی مسابقات فوتسال جام بسیج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذرماه 1395


جدول فنی مسابقات فوتسال جام بسیج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذرماه 1395

ردیف

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

محل گل زده

بهترین خط حمله

معدل گل خورده

بهترین خط دفاع

جمع امتیاز

مقام

مقدماتی

مرحله دوم

مجموع

مقدماتی

مرحله دوم

مجموع

مقدماتی

مرحله دوم

مجموع

مقدماتی

مرحله دوم

مجموع

1

پرستاری

3

3

6

2

2

4

-

-

-

1

1

2

14

4

10

5/3

سوم

28/0

سوم

20

اول

2

طلائیه

3

3

6

2

1

3

-

2

2

1

-

1

7

8

1-

87/0

دهم

1/1

نهم

10

هفتم

3

بیمارستان امام خمینی

3

-

3

-

-

-

3

-

3

-

-

-

1

10

9-

1/0

شانزدهم

10

یازدهم

-

یازدهم

4

FC دورنالار

3

-

3

1

-

1

2

-

2

-

-

-

1

10

9-

1/0

شانزدهم

10

پانزدهم

3

سیزدهم

5

پزشکی

4

3

7

4

2

6

-

1

1

-

-

-

28

4

24

7

اول

14/0

اول

18

دوم

6

چی چست

4

3

7

2

-

2

1

3

4

1

-

1

14

12

2-

1/1

هفتم

85/0

هفتم

7

هشتم

7

115

4

-

4

-

-

-

4

-

4

-

-

-

4

25

21

1/1

هشتم

85/0

ششم

-

چهاردهم

8

تراختور

4

-

4

1

-

1

1

-

1

2

-

2

9

10

1-

9/0

نهم

1/1

نهم

5

یازدهم

9

داروسازی

4

-

4

1

-

1

2

-

2

1

-

1

8

18

10-

44/0

چهاردهم

25/2

سیزدهم

4

دوازدهم

 تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب