دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸

جدول فنی مسابقات فوتسال جام بسیح دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذرماه 1395


جدول فنی مسابقات فوتسال جام بسیح دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذرماه 1395

ردیف

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

معدل گل زده

بهترین خط حمله

معدل گل خورده

بهترین خط دفاع

جمع امتیاز

مقام

مقدماتی

مرحله دوم

مجموع

مقدماتی

مرحله دوم

مجموع

مقدماتی

مرحله دوم

مجموع

مقدماتی

مرحله دوم

مجموع

10

دورنالار

3

3

6

2

2

4

-

-

-

1

1

2

26

5

21

2/5

دوم

19/0

دوم

18

سوم

11

کهکشان

3

-

3

-

-

-

3

-

3

-

-

-

0

28

28-

0

هفدهم

0

شانزده

-

هفدهم

12

شیر کوه

3

-

3

1

1

1

2

-

2

-

-

-

5

6

1-

83/0

یازدهم

2/1

دهم

3

سیزدهم

13

EMS

3

3

6

2

2

4

-

1

1

1

-

1

23

7

16

2/3

چهارم

30/0

چهارم

13

پنجم

14

آکام

4

3

7

3

1

4

-

2

2

1

-

1

21

10

11

1/3

پنجم

47/0

پنجم

13

ششم

15

علوم آزمایشگاهی

4

-

4

2

-

2

2

-

2

-

-

-

6

8

2-

75/0

دوازدهم

3/1

یازدهم

6

نهم

16

بهداشت حرفه ای

4

-

4

-

-

-

4

-

4

-

-

-

5

18

13-

27/0

یازدهم

6/3

چهارده

-

شانزدهم

17

شاهد

4

-

4

2

-

2

2

-

2

-

-

-

3

5

2-

6/0

سیزدهم

6/1

دوازده

6

دهم

18

آلفا

4

3

7

2

2

4

1

1

2

1

-

1

18

11

8

6/1

ششم

61/0

هشتم

13

چهارم

 

 

 

 تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب